salan01

 

salan02

Sà lan không tự hành 500 tấn

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Vận tải Chế biến Kinh doanh than Đông Bắc.

Sức chở: 500 tấn.

sa lan
   

Sà lan không tự hành 750 tấn

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Vận tải Chế biến Kinh doanh than Đông Bắc.

Sức chở: 750 tấn.

sa lan